17 Ocak 2029 Çarşamba

İleri Dönüşüm Projesi

ileri-donusum-yemek-gazetesi-logo-english 

İleri Dönüşüm Projesi
Upcycling Project

İleri Dönüşüm Projesi kapsamında,çocuk ve gençleri özellikle
temiz deniz, yeşil enerji, doğal tarım gibi konularda eğitmeyi düşünüyoruz.

With Food Newspaper Upcycling Project we plan to educate children and young people especially, on topics such as  clean sea, green energy, natural farming.
Mit Lebensmittelzeitung Upcycling Projekt planen wir, Kinder und Jugendliche zu erziehen zu Themen wie sauberes Meer, grüne Energie und natürliche Landwirtschaft.

Yoğun olarak hurda malzemelerle neler tasarlanabileceği öğretilecek.

We teach them what can be designed intensively with scrap materials.
Wir lehren sie, was man sich intensiv mit Schrott ausgelegt sein.

Bu projelerden bazıları günlük bazıları da dönemsel olacak.
Projeye başlayan çocuklar yeri geldiğinde yeni gelen arkadaşlarına
çalışmalarını devir edecek.

Some of these projects will be daily and some seasonal.
When children start a project they can be pass on their studies to the new colleagues.
Einige dieser Projekte werden täglich und einige saisonale sein.
Wenn Kinder beginnen ein Projekt sie kann passieren auf ihr Studium zu den neuen Kollegen.

Tüm çalışmalar proje web portalında yayınlanacak.
Böylece çocuklar ilerleyen çalışmaları izleyip iletişimde bulunabilecekler.

All work will be posted on the project web portal.
So guys can watch the work progress and they can also to communicate.
Alle Arbeiten werden auf der Projekt-Webportal veröffentlicht werden.
Also Jungs können den Arbeitsfortschritt zu beobachten und sie können auch zu kommunizieren.

Ana Proje Örneği
Basic Project Case
Basic-Projekt-Fall

Elektrikli Kano - Electric Canoe - Elektrische Kanu

kano
Diğer birçok proje elektrikli kano şemsiyesi altında gerçekleştirilecek.
Many other projects will be constructed under the umbrella of electric canoe.


Pet şişeli kurtarma köpeği
PET bottle rescue dog
can-yelegi-2
Gariban muz
Poor banana
 
Plastiki… Dünyayı dolaştı!
Plastiki… Traveling around the world!theplastiki

Alt projelere Örnekler
Examples of the subprojects
Beispiele für die Teilprojekte

Kayık boyamaezgi-boyama

Küçük yelken
sailing1
Elektrik motoru
trolling_motor_cruise
Elektrik tesisatı
DC_Power_Cable_for_Base_Radios_HKN4137A_772

Elektronik devreler

high-current-dc-motor-driver
Güneş paneli

9527789_orig
Pet termos
thermos-3410usp-add-a-cup-beverage-bottle
Tatlı su
solar-still
Güneş ocağı
solsource-3

Öncelikli Projeler
Priority Projects
Vorrang Projekte

Deniz - Sea - Meer
Yelkenli - Sailboat - Segelboot
Elektrikli kano - Electric canoe -
Elektrische Kanu
Güneş - Sun - Sonne
Güneş pili - Solar cell - Solarzelle
Güneş paneli - Solar panel - Sonnenkollektor
Güneş ve ısı - Sun and heat - Sonne und Hitze
Rüzgar - Wind - Wind
Jeneratör - Generator - Generator
Kanat yelken - Wing sail - Flügelsegel
Yel değirmeni - Windmill - Windmühle
Doğal tarım - Natural farming - Natürliche Landwirtschaft
Dikey tarım - Vertical farming - Vertical Farming
Tohum araştırmaları - Seed research - Seed Forschung
Dikim ve bakım - Planting and maintenance - Bepflanzung und Pflege
Hayvan - Animal - Tier
Bakım - Maintenance - Instandhaltung
Barınaklar - Animal shelters - Tierheime
Sağlık - Health - GesundheitHurda Toplama Noktaları
Scrap Collection Points
Schrottannahmestellen
Küçük sanayi - Small industry - Kleine Industrie
Oteller - Hotels - Hotels
Lokanta, büfe, bar, çay bahçesi - Restaurants, buffets, bars, tea garden -
Restaurants, Buffets, Bars, Teegarten
Siteler - Complex buildings - Komplexe Gebäude
Devlet kuruluşları - State Organizations - Staatliche Organisationen
Belediyeler - Municipalities - Gemeinden
Liman - Port - Port
Tekneler - Boats - Boote
Eğitmenler
Trainers
Ausbilder
Kaptanlık - Captaincy - Hauptmannsgrad
Tekne yapımı - Boat building - Bootsbau
Motor - Motor - Motor
İnşaat - Construction - Bau
Marangozluk - Carpentry - Zimmerei
Demircilik - Smithery - Schmiedarbeiten
Bilim - Science - Wissenschaft
Bilgisayar ve internet - Computer and internet - Computer und Internet
İleri dönüşüm yönetimi - Upcycling transformation management - Upcycling Transformationsmanagement
Sanatsal çalışmalar - Artistic works - Künstlerische Arbeiten
Müzik - Music - Musik

Sponsorlar
Sponsors

Şirketler - Enterprises - Unternehmen
Kamu kurumları - Public institutions - Öffentliche Einrichtungen
Vakıf ve dernekler - Foundations and associations - Stiftungen und Verbände
Kooperatifler - Cooperatives - Genossenschaften
Şahıslar - Individuals - Menschen

Danışmanlar
Advisors

Finans - Finance - Finanzen
Düşünce sistemleri - Thought systems - Denksysteme
Proje yönetim - Project management - Projektmanagement
Kamp işletmesi - Camp management - Camp Management
Halkla ilişkiler - Public relations - Öffentlichkeitsarbeit
Deniz - Sea - Meer
Proje yönetimi - Project management - Projektmanagement
İzinler - Permits - Genehmigungen
Ulaşım - Transportation - Transport
Doğal tarım ve hayvancılık - Natural agriculture and livestock - Natürliche Landwirtschaft und Viehzucht

İhtiyaç Listesi
Needs List
Muss Liste

Yatırım giderleri - Investment expenses - Aufwendungen für Finanzanlagen
Proje malzemeleri - Project materials - Projektmaterialien
Genel giderler - General expenses - General Expenses
Eğitmen ücretleri - Trainer fees - Trainer Gebühren
Gönüllü harcamaları - Volunteers spending - Freiwillige verbringen
Yemek - Food - Essen
İkram - Treat - Behandeln
Ulaşım - Transportation - Transport


Örnek Proje Maliyeti
Example Project Cost
Beispiel Projektkosten
ornek-maliyet


Sonuç

Bu projede önemli olan toplumu ayağa kaldırıp harekete geçirmek.
The importance of this project is to start the community move.

Kayık yapmak matematiktir, fizik ve kimyadır.
Building a boat is math, physics and chemistry.

Balık tutarsın, aç kalmazsın.
You can go fishing and no hunger.

Attığın pet şişe petrol… Bira kutusu alüminyum.
PET bottle is oil … Beer cans are aluminum.

1 kamyon pet şişe topla… Çinli hurdacılar peşine düşsün!
Collect 1 truck plastic bottle… Chinese scrap man will come!

Hemen pres makinesi yolluyorlar.
They are sending you a pressmashine immediately

Dünyanın en büyük piyasası hurdadır.
The world’s largest market is scrapped.

Otellere, kahvehanelere çuval bırak ve sadece şunu söyle:
Left sacks to the coffe shop and hotels and say just that:

“At her şeyi içine!”
“Throw everything into it!”

Atılan domatesler tavuk besler, balık besler, dünyanın en iyi gübresidir!
Feed chickens wit tomatoes, feed fish, the best fertilizer of the world

Sadece ufak bir kamyonet ve elektrikli araç gerekiyor…
Only a small van and electric vehicles needed …

Devlet seni kutlamıyor… Para veriyor!
The state does not celebrate you … They gives you Money!